Strokovni aktivi

Srečko Kosovel, avtorica: Maja Sila

STROKOVNI AKTIVI

Strokovn aktiv je strokovni organ, ki ga sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma sorodnih predmetnih področij. V strokovnem aktivu učitelji obravnavjo problematiko predmetov, usklajuje merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega  dela, obravnavajo pripombe staršev in dijakov ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Naloge članov aktiva:

  • aktivno in konstruktivno sodelujejo pri delu aktiva in pri izvajanju programa dela,
  • predlagajo novosti, spremembe ter aktivnosti za nemoteno delovanje zavoda in izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
  • odgovorno izvajajo sprejete sklepe.

Na ŠC Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola deluje osem strokovnih aktivov: naravoslovni, družboslovni, za slovenščino, matematiko, tuje jezike, ekonomijo, aranžerstvo in aktiv za športno vzgojo.