KONTAKT

Telefon: 05 7311 281

Šolska svetovalna delavka: Mirjam Franetič

PROGRAM SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalno delo z dijaki

Izboljšanje kakovosti učenja

Pri dijakih spodbujamo učinkovite strategije usvajanja znanja in pomnjenja ter ozaveščamo pomen znanja in zmožnosti učenja. Skozi celoten proces šolanja nudimo pomoč pri učenju.

Svetovanje za osebni in socialni razvoj

Dijakom nudimo svetovalni razgovor ob predhodni najavi. V svetovalnem pogovoru spodbujamo osebnostno rast posameznika, s poudarkom na razvijanju komunikacijskih spretnosti in socialnih veščin. Spremljamo tudi učno, vedenjsko, socialno in osebnostno problematiko dijakov, predvsem novincev in dijakov, ki ponovno obiskujejo letnik.

Študijsko usmerjanje in poklicna orientacija

Študijsko usmerjanje in proces poklicne orientacije potekata skozi vsa leta šolanja. Dijake seznanimo z vpisnimi možnostmi, značilnostmi študijskih smeri, naravo poklicev ter perspektivmi zaposlovanja.

»PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV« prof. Marjetka Gombač, vodja

Nadarjeni dijaki in dijaki s posebnimi potrebami

S svojimi strokovnimi znanji in izkušnjami celostno obravnavamo dijake ter timsko sodelujemo z razredniki, učitelji, starši, vodstvom šole in zunajšolskimi strokovnjaki.

Svetovalno delo z učitelji in vodstvom šole

V sodelovanju z razvojnim timom šole sodelujemo pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju pedagoško – psihološkega izobraževanja učiteljev ter razvijanju osebnostne rasti. S strokovnimi prispevki sodelujemo na sejah učiteljskih zborov, v strokovnih aktivih, z razredniki, z učitelji začetniki ter v strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami.

Svetovalno delo s starši

Izvajamo in organiziramo predavanja in druge oblike skupinskega dela s starši ter individualna svetovanja.

Delo svetovalne službe je usmerjeno v vseživljenjsko učenje in razvijanje sožitja med mlado, srednjo, generacijo tretjega in četrtega življenjskega obdobja.