ITS – interdisciplinarni tematski sklopi

ŠC Srečka Kosovela Sežana sodeluje z Zavodom RS za šolstvo v razvojnem projektu uvajanja Interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS) v  predmetnik gimnazije.

Interdisciplinarni tematski sklop je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji različnih disciplin in/ali področij (najmanj treh). Namenjen je povezovanju in nadgradnji znanja različnih predmetov/področij.

Delo temelji na učnih načrtih izbirnih predmetov in na poglabljanju/razširjanju znanj in veščin obveznih predmetov zapisanih v posebnih/izbirnih ciljih in vsebinah v učnih načrtih ter kroskurikularnih tem. ITS se ocenjuje in je sestavina izbirnega dela programa.

Z ITS želimo doseči predvsem naslednje cilje:

  • razvijanje kakovostnega znanja za nadaljevanje študija;
  • razvijanje in uresničevanje posebnih interesov in potencialov dijakov, njihove samostojnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti;
  • spodbujanje povezovanja znanja različnih predmetov oz. disciplin in reševanje kompleksnih problemov;
  • povezovanje šolskega dela z avtentičnimi življenjskimi situacijami in aktivno spoznavanje in delovanje v ožjem in širšem družbenem okolju;
  • doseganje odličnosti in zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe na izbranem področju;
  • spodbujanje timskega dela in razvijanje sodelovalne kulture.

ITS v šolskem letu 2018/19

V gimnazijskem programu na naši šoli dijakom 2. in 3. letnika ponujamo družboslovni, jezikoslovni in naravoslovni ITS. Dijaki izberejo tistega, ki najbolj ustreza njihovim zanimanjem, učnim ciljem in drugim osebnostnim značilnostim.

  • V ITS družboslovje dijaki razvijajo razumevanja sveta, v katerem živimo, z družboslovnega vidika. V raziskovanje ključnega vprašanja »Kako nas oblikuje svet, v katerem živimo?« so vključeni predmeti: zgodovina, geografija, psihologija, sociologija, umetnostna zgodovina, likovna umetnost in filmske delavnice. Vsako leto izvedemo dvodnevni družboslovni tabor (Idrija, Tolmin) in različne ekskurzije. Dijaki izpeljejo projektno delo od načrta do realizacije in evalvacije, razvijajo kritično mišljenje in ustvarjalnost.
  • ITS jezikoslovje imajo dijaki tri predmete, in sicer: tretji tuj jezik – francoščino, dodatno uro angleščine in predmet kultura in civilizacija. Naloga dijakov je priprava projektnih nalog in aktivno sodelovanje v pestrem naboru dejavnosti. V okviru ITS jezikoslovje se udeležimo kulturnih prireditev, projektnih dni in sodelujemo v mednarodnih projektih, nekaj dela pa poteka na terenu v okviru ekskurzije v Francijo.
  • V ITS naravoslovje se prepletajo predmeti kemija, biologija, fizika in astronomija. Naloga dijakov je priprava projektnih in raziskovalnih nalog z naravoslovno vsebino. Za dijake tega sklopa sta organizirana naravoslovno-raziskovalna tabora v Bohinju in Piranu, sodelujemo tudi v mednarodnih projektih in se povezujemo s Parkom Škocjanske jame.