english italiano deutsch francais

Iskalnik

GIMNAZIJA Natisni

Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti. Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.

Gimnazijski program je namenjen vsem tistim dekletom in fantom, ki nameravajo po srednji šoli nadaljevati študij na univerzi. Po svojih značilnostih je gimnazija namreč najboljša pripravljalnica za univerzitetne študije, res pa je, da po štiriletnem šolanju še nimate nobenega poklica. A brez strahu: če nimate namena študirati na univerzi, se lahko vpišete na marsikatero visoko ali višjo šolo ter si pridobite poklic.

Gimnazija je zaradi svojih značilnosti precej zahteven program, saj od dijakov zahteva veliko študija in branja, zato jo tudi priporočamo vsem, ki z branjem, učenjem in razumevanjem nimajo posebnih težav. Pravimo, da so v gimnaziji uspešni radovedni dijaki. Tisti, ki radi izvedo kaj novega, si radi ogledajo informativne oddaje, radi berejo. V gimnazijo se praviloma vpisujejo učenci z odličnim in prav dobrim uspehom, uspeh v gimnaziji pa povprečno pade za eno oceno. Tako rekoč vsi dijaki, ki se pri nas vpišejo v gimnazijo, jo tudi uspešno zaključijo. V nadaljevanju si lahko preberete predmetnik splošne gimnazije in o nekaterih posebnostih naše gimnazije.

Image

Predmetnik splošne gimnazije

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

Drugi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

Glasba

1,5

52

Likovna umetnost

1,5

52

Geografija

2

70

2

70

2

70

280

Biologija

2

70

2

70

2

70

315

Kemija

2

70

2

70

2

70

315

Fizika

2

70

2

70

2

70

315

Psihologija


2

70

280

Sociologija


2

70

280

Filozofija

2

70

280

Informatika

2

70

II - Izbirni predmeti

1-3

35-105

1-5

35-175

8-12

280-420

III - Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

Skupaj (I+II+III)

32

1209

32

1210

32

1210

29-33

1045-1185

Izbirni predmeti

Drugi tuj jezik

Izbirate lahko med italijanščino, nemščino ali francoščino. Italijanščino lahko izberete tudi kot nadaljevalni jezik, če ste se tega jezika že učili v osnovni šoli. Za tuji jezik se mora odločiti najmanj 12 dijakov, da se skupina lahko oblikuje. Med šolskim letom prehod iz ene skupine učenja jezika v drugo ni možen.

Izbirni predmetni sklopi

2. in 3. letnik

Dijakom 2. in 3. letnika ponujamo družboslovni, jezikoslovni, naravoslovni in podjetniški sklop. Ideja o sklopih se je porodila s prenovljenim učnim načrtom gimnazije, ki predvideva več praktičnega dela in povezave teoretičnega znanja z raziskovalnim delom. V vseh sklopih je poudarek tudi na interdisciplinarnosti, timskemu delu učiteljev in dijakov, projektnemu načinu dela in aktivnih metodah poučevanja.

  • V družboslovnem sklopu dijaki poglabljajo razumevanje družboslovnih vsebin pri predmetih zgodovina, geografija, psihologija (v 2. letniku) ter sociologija in umetnostna zgodovina (v 3. letniku). Poudarek je na aktivnem učenju, uporabi znanja, projektnemu delu, razvijanju kritičnega mišljenja in medpredmetnemu povezovanju. Vsako leto izvedemo družboslovno-raziskovalni tabor, dan za film in več ekskurzij (Ljubljana, Trst, vsako drugo leto Pariz …). Ocenjeni so samostojni izdelki dijakov, npr. projektne naloge, izvedene debate, raziskovalno delo.
  • V jezikovnem sklopu imajo dijaki predmet francoščino, ki se poučuje kot tretji tuji jezik. Dijaki pri tem dopolnjujejo in poglabljajo izkušnje, ki so si jih pridobili pri učenju materinščine in drugih tujih jezikov. Dejavnosti pri jezikovnem pouku približujemo situacijam v resničnem življenju in za učenje uporabljamo novejše pristope, ki temeljijo na realnih situacijah. Naloga dijakov je priprava projektnih nalog in aktivno sodelovanje v dejavnostih povezanih s poukom francoščine. Sodelujemo v projektu e-twinning, kjer skupaj z dijaki iz Francije obravnavamo aktualne teme, sodelujemo na dnevih frankofonije, nekaj dela pa poteka na terenu, v okviru ekskurzije v Francijo.
  • V naravoslovnem sklopu se prepletajo predmeti kemija, biologija, fizika, opravljajo se vaje iz informatike, pri določenem delu ur sodelujejo še učiteljice tujega jezika s strokovno terminologijo. Naloga dijakov je priprava projektnih in raziskovalnih nalog z naravoslovno vsebino, ni pa testov ali spraševanja, ocenjuje se delo in pristop k delu. Dijaki se učijo tudi debatne tehnike in izvedejo vsaj eno debato pri določenem predmetu. Za dijake tega sklopa sta organizirana naravoslovno-raziskovalna tabora v Bohinju in Piranu.
  • V podjetniškem sklopu imajo dijaki predmet podjetništvo, dodane vaje iz poslovne informatike, učijo pa se izdelave podjetniških načrtov, celovitega marketinškega pristopa, izdelujejo celostno podobo in se učijo tržnih strategij in pristopov. Tudi tu je cilj izdelava raziskovalnih in projektnih nalog, sodelovanje na tekmovanjih, kot so Dijaška oglaševalska scena Slovenije, mladi podjetnik itd. Dijaki se udeležijo projektnega tedna SPOT (Sežanski podjetniško oglaševalski tabor).


Izbirni maturitetni predmeti

4. letnik

Dijaki si predmete izberejo sami iz fonda razpisanih izbirnih maturitetnih predmetov. Naša gimnazija razpisuje naslednje predmete: zgodovina, psihologija, geografija, sociologija, biologija, kemija, fizika, nemščina, italijanščina. Poleg naštetih maturitetnih predmetov pa si lahko izberejo še informatiko kot dodatni predmet.