english italiano deutsch francais

Iskalnik

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA Natisni

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda
Šolski center Srečka Kosovela Sežana

Stjenkova 3
6210 Sežana
Tel: +386 5 7311 280
Fax: +386 5 7311 289

Odgovorna uradna oseba
Direktor in ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole: Dušan Štolfa
Tel: +386 5 7311 280
dusan.stolfa(na)guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga: katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda

Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi opravlja sledeče dejavnosti:

 • Srednje poklicno izobraževanje
 • Srednje splošno izobraževanje
 • Srednje strokovno izobraževanje
 • Poklicno tehnično izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi sestavljata naslednji enoti:

 • Gimnazija in ekonomska šola
 • Višja strokovna šola

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb)

Pristojna oseba
Dušan Štolfa, direktor
Tel: +386 5 7311 280
dusan.stolfa(na)guest.arnes.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti

Notranji predpisi

Državni predpisi

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o računovodstvu
Zakon o gimnazijah
Zakon o maturi
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
Pravilnik o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj
Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
Pravilnik o vpisu v srednje šole
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah


Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2. d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Finančni načrt

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik
 • odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • napredovanje delavcev v plačilne razrede
 • napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • imenovanje ravnatelja
 • sprejem Letnega delovnega načrta
 • sprejem Poročila o realizacij LDN

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam evidenc
 • Seznam vpisanih dijakov.

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

 • Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Večina informacij je dostopna prek spleta.
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov.