english italiano deutsch francais

Iskalnik

SVET ZAVODA Natisni
Poslovnik sveta zavoda.

Svet zavoda opravlja naloge, določene s predpisi za področje vzgoje in izobraževanja, z ustanovitvenim aktom zavoda in splošnimi akti zavoda:
 • imenuje in razrešuje direktorja/ravnatelja organizacijske enote Gimnazije in ekonomske šole;
 • imenuje in razrešuje ravnatelja organizacijske enote Višje strokovne šole;
 • sprejema program razvoja zavoda;
 • sprejema letni delovni načrt zavoda (LDN);
 • sprejema poročilo o realizaciji LDN;
 • sprejema poslovno usmeritev za šolo in financiranje nadstandardnih storitev;
 • obravnava poročilo o vzgojnoizobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom študenta;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • odloča o pritožbah v zvezi z izobraževalnim delom v zavodu;
 • sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov.
Svet zavoda odloča o posameznih vprašanjih v skladu s predpisi, ki urejajo ustrezno področje, kolektivno pogodbo, veljavno za šolo, in v skladu s splošnimi akti zavoda.

Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, predsednik strateškega sveta,trije predstavniki staršev, dva predstavnika dijakov in trije predstavniki študentov.

Predstavniki ustanovitelja:
 • Rehar Sonja
 • Gmajner Dejan
 • Furdi Klavdija
Predstavniki delavcev:
 • Nadja Prihavec
 • Sonja Ivančič
 • Uroš Borjančič
 • Katarina Sadovski
 • Valter Kogoj
Predstavniki staršev:
 • Žiberna Matić Lorena
 • Trebec Nives
 • Merslavič Andreja
Predstavniki dijakov:
 • Lesar Aleksander
 • Premrl Ana
Predstavniki študentov:
 • Kašpar Žiga
 • Pangos Nik
 • Puc Nika
Predsednica strateškega sveta, ki je po svojem položaju članica sveta zavoda: Maja Prešeren

Svet zavoda je bil konstituiran