english italiano deutsch francais

Iskalnik

PROGRAM SVETOVALNE SLUŽBE Natisni

Svetovalno delo z učenci

Spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem, preusmerjenim dijakom.
Ob začetku šolanja izvedemo program integracije novincev v razredni kolektiv. Vse skozi spremljamo učno, vedenjsko, socialno in osebnostno problematiko dijakov, predvsem novincev, ponavljalcev in preusmerjenih.

Izboljšanje kvalitete učenja

Skozi celoten proces šolanja nudimo pomoč pri učenju. K delu pristopamo z individualnimi in skupinskimi oblikami in aktivnimi metodami. Razvijamo individualne pristope k učenju. Program zajema informiranje o uspešnih tehnikah osvajanja znanja, pomnjenja…, ozavešÄanje o pomenu znanja in komunikacijskih spretnosti danes. Naučimo jih tehnik sprošÄanja – trebušno dihanje in vizualizacije, organizacije in načrtovanja dela in učenja.

Svetovanje za osebni in socialni razvoj

V svetovalnem pogovoru spodbujamo osebnostno rast posameznika. Poudarek dajemo na razvijanju komunikacijskih spretnosti in socialnih vešÄin.

Poklicna orientacija

Proces poklicne orientacije poteka skozi vsa leta šolanja. Ta program zajema spoznavanje samega sebe, posredovanje, iskanje in uporabo različnih virov informacij. Predstavimo jim trende izobraževalne sheme po bolonjskem procesu v Sloveniji. Seznanimo jih z naravo poklicev ter perspektivah zaposlovanja. Posredujemo jim informacije o raznih drugih oblikah prekvalifikacij, neformalnem vseživljenjskem izobraževanju.

Vodenje in načrtovanje poklicne kariere

Proces vodenja in načrtovanja poklicne kariere poteka skozi vsa leta šolanja. V skupinskih in individualnih oblikah dela dijake vodimo, da spoznavajo samega sebe. Svetovalna služba ima nalogo posredovanja, iskanje in uporabo različnih virov informacij. Predstavimo jim izobraževalno shemo bolonjskega procesa in možnosti vertikalnega ter horizontalnega prehajanja med programi. Seznanimo jih z naravo poklicev ter perspektivami zaposlovanja ter možnostmi štipendiranja. Posredujemo jim informacije o raznih drugih oblikah prekvalifikacij tudi v neformalnem vseživljenjskem izobraževanju.

Pomoč pri reševanju socilno-ekonomskih stisk dijakov

Koordiniramo akcijo subvencionirane šolske prehrane. Svetujemo v posebnih primerih osebne ali socialne ogroženosti in sodelujemo s specializiranimi strokovnjaki in službami.

Koordiniramo delo ter sodelujemo s svojimi strokovnimi prispevki z razredniki, učitelji, starši, vodstvom šole in zunajšolskimi ustanovami.

Dijaki s posebnimi potrebami

S svojimi strokovnimi znanji in izkušnjami celostno obravnavamo dijake ter timsko sodelujemo z razredniki, učitelji, starši, vodstvom šole in zunajšolskimi strokovnjaki. Postopek usmerjanja.

Pogovorne ure za dijake

Dijakom nudimo svetovalni razgovor ob predhodni najavi.

Svetovalno delo z učitelji in vodstvom šole

V sodelovanju z razvojnim timom šole sodelujemo pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju pedagoško - psihološkega izobraževanja učiteljev ter razvijanju osebnostne rasti. S strokovnimi prispevki sodelujemo na sejah učiteljskih zborov, v strokovnih aktivih, z razredniki, z učitelji začetniki ter v strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami.

Svetovalno delo s starši

Izvajamo in organiziramo predavanja in druge oblike skupinskega dela s starši ter individualna svetovanja.

Zaključek

Delo svetovalne službe je usmerjeno v vseživljenjsko učenje in razvijanje sožitja med mlado, srednjo, generacijo tretjega in četrtega življenjskega obdobja.

Šolska svetovalna služba