MATEMATIČNI KROŽEK

Matematični krožek je namenjen vsem dijakom, ki jih zanima področje matematike. Dijaki so pri krožku razdeljeni po skupinah. Krožek poteka enkrat tedensko. Pri krožku poglabljamo znanje, pridobljeno pri rednih urah matematike, rešujemo naloge s tekmovanj prejšnjih let. Poleg tega spoznamo še nekatere nove vsebine:

 • teorija števil (praštevila, deljivost, Evklidov algoritem, linearne Diofantske enačbe, kongruence, kitajski izrek o ostankih),
 • polinomi (Vietova pravila),
 • množice, klasična kombinatorika,
 • celoštevilske funkcije: celi del, Eulerjeva funkcija,
 • poti in cikli, obhodi in sprehodi, planarnost, barvanje povezav in točk,
 • matrike, determinante …

Dijaki se pripravljajo na tekmovanja iz matematike. Naša šola omogoča naslednja matematična tekmovanja:šolsko tekmovanje (Mednarodni matematični kenguru), izbirno tekmovanje za gimnazijski program, regijsko tekmovanje za srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehniško izobraževanje ter državno tekmovanje.

Logika

Logika dijake vzpodbuja in uči logičnega mišljenja, ki postaja ena najpomembnejših sposobnosti in veščin sodobnega človeka ter pomeni temelj slehernega delovanja. Najboljši način za urjenje logičnega mišljenja je reševanje logičnih nalog in problemov. Logika poteka v okviru obveznih izbirnih vsebin – vsebin po dijakovi prosti izbiri.

Krožek poteka predvidoma enkrat tedensko v septembru, oktobru, novembru in decembru. Vsebine:

 • standardi racionalnosti,
 • stavek in argument,
 • veljavnost, dedukcija, logični zakon in logično pravilo, dokaz,
 • logični zapisi in sistemi preverjanja veljavnosti v stavčni in predikatni logiki,
 • naravno sklepanje in reševanje logičnih ugank,
 • osnove metodologije znanosti (pojem, definicija, hipoteze in posplošitve, indukcija in dedukcija, znanstvena razlaga),
 • logične napake in napake v argumentaciji,
 • analize primerov argumentacij,
 • uporaba računalniških programov za učenje argumentacije in logike.

Poleg zgoraj naštetih vsebin se pripravljamo na tekmovanja iz logike. Naša šola omogoča naslednja tekmovanja iz logike: šolsko tekmovanje iz logike,državno tekmovanje iz logike, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, mednarodno tekmovanje GENIUS LOGICUS, na katerem sodeluje več evropskih držav.

Profesorji matematike